skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Impact of Parental Migration on the Mental Health of Children Left Behind

Adhikari, Ramesh ; Jampaklay, Aree ; Chamratrithirong, Aphichat ; Richter, Kerry ; Pattaravanich, Umaporn ; Vapattanawong, Patama

Journal of Immigrant and Minority Health, 2014, Vol.16(5), pp.781-789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-1912 ; E-ISSN: 1557-1920 ; DOI: 10.1007/s10903-013-9809-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...