skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Diploid versus haploid models of neutral speciation

Schneider, David ; Baptestini, Elizabeth ; Aguiar, Marcus

Journal of Biological Physics, 2016, Vol.42(2), pp.235-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-0606 ; E-ISSN: 1573-0689 ; DOI: 10.1007/s10867-015-9404-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...