skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Crystal structure and grain formation mechanism of bismuth–indium particles generated by ultrasonic irradiation

Furusawa, Akio ; Hine, Kiyohiro ; Kitaura, Hidetoshi ; Hayashi, Yamato ; Takizawa, Hirotsugu

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(16), pp.10998-11008 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03668-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...