skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Excellent cyclability of P2-type Na–Co–Mn–Si–O cathode material for high-rate sodium-ion batteries

Wang, Lijun ; Wang, Yanzhi ; Yang, Xiaheng ; Wang, Jinlong ; Yang, Xiduo ; Tang, Jiantao

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(19), pp.12723-12736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03807-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...