skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of Nb on improving the impact toughness of Mo-containing low-alloyed steels

Wang, H. ; Somsen, C. ; Li, Y. ; Fries, S. ; Detemple, E. ; Eggeler, G.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(9), pp.7307-7321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03374-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...