skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Equiaxial nano-crystals Nb 3 Al superconductor prepared by optimized mechanically alloying

Zhang, Wenjie ; Li, Pingyuan ; Zou, Xiaofeng ; Yu, Zhou ; Yang, Xinsheng ; Pan, Xifeng ; Zhao, Yong ; Zhang, Yong

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(6), pp.5022-5031 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2918-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...