skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Titanium(IV)-induced cristobalite formation in titanosilicates and its potential impact on catalysis

Perera, Ayomi ; Cockcroft, Jeremy ; Trogadas, Panagiotis ; Yu, Haiyue ; Kapil, Nidhi ; Coppens, Marc-Olivier

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(1), pp.335-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2869-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...