skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Understanding and mitigating hydrogen embrittlement of steels: a review of experimental, modelling and design progress from atomistic to continuum

Barrera, O. ; Bombac, D. ; Chen, Y. ; Daff, T. ; Galindo-Nava, E. ; Gong, P. ; Haley, D. ; Horton, R. ; Katzarov, I. ; Kermode, J. ; Liverani, C. ; Stopher, M. ; Sweeney, F.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(9), pp.6251-6290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1978-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...