skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Improved extraction of cobalt and lithium by reductive acid from spent lithium-ion batteries via mechanical activation process

Guo, Yaoguang ; Li, Yaguang ; Lou, Xiaoyi ; Guan, Jie ; Li, Yingshun ; Mai, Xianmin ; Liu, Hu ; Zhao, Cindy ; Wang, Ning ; Yan, Chao ; Gao, Guilan ; Yuan, Hao ; Dai, Jue ; Su, Ruijng ; Guo, Zhanhu

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(19), pp.13790-13800 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2229-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...