skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A multi-field coupled FEM model for one-step-forming process of spark plasma sintering considering local densification of powder material

Song, Yi ; Li, Yuanyuan ; Zhou, Zhaoyao ; Lai, Yangen ; Ye, Yongquan

Journal of Materials Science, 2011, Vol.46(17), pp.5645-5656 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-011-5515-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...