skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lessons that Linger: A 40-Year Follow-Along Note About a Boy with Autism Taught to Communicate by Gestures when Aged Six

Webster, C. ; Fruchter, D. ; Dean, J. ; Konstantareas, M. ; Sloman, L.

Journal of Autism and Developmental Disorders, 2016, Vol.46(7), pp.2561-2564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-3257 ; E-ISSN: 1573-3432 ; DOI: 10.1007/s10803-016-2773-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...