skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Solving evolutionary inverse problems

Dmitriev, V.

Computational Mathematics and Modeling, 2011, Vol.22(3), pp.342-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1046-283X ; E-ISSN: 1573-837X ; DOI: 10.1007/s10598-011-9105-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...