skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Participatory archive: towards decentralised curation, radical user orientation, and broader contextualisation of records management

Huvila, Isto

Archival Science, 2008, Vol.8(1), pp.15-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-0166 ; E-ISSN: 1573-7519 ; DOI: 10.1007/s10502-008-9071-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...