skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Die Bedeutung der Plazenta für die fetale Belastung mit Schwermetallen
The role of the placenta in fetal exposure to heavy metals

Gundacker, Claudia ; Hengstschläger, Markus

Wiener Medizinische Wochenschrift, 2012, Vol.162(9), pp.201-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-5341 ; E-ISSN: 1563-258X ; DOI: 10.1007/s10354-012-0074-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...