skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Hybrid 2D/3D User Interface for Radiological Diagnosis

Mandalika, Veera Bhadra Harish ; Chernoglazov, Alexander I. ; Billinghurst, Mark ; Bartneck, Christoph ; Hurrell, Michael A. ; Ruiter, Niels de ; Butler, Anthony P. H. ; Butler, Philip H.

Journal of Digital Imaging, 2018, Vol.31(1), pp.56-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0897-1889 ; E-ISSN: 1618-727X ; DOI: 10.1007/s10278-017-0002-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...