skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User Evaluation of an Innovative Digital Reading Room

Hugine, Akilah ; Guerlain, Stephanie ; Hedge, Alan

Journal of Digital Imaging, 2012, Vol.25(3), pp.337-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0897-1889 ; E-ISSN: 1618-727X ; DOI: 10.1007/s10278-011-9432-8

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...