skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Verringerung der Mobilisierung von Cd, Cu, Ni und Pb durch aktives Si in einem Laborversuch ; Reducción de la movilidad de Cd, Cu, Ni y Pb por Si activo en un estudio de laboratorio ; 活性硅降低Cd、Cu、 Ni和Pb活性的试验研究
Reduction of Cd, Cu, Ni, and Pb Mobility by Active Si in a Laboratory Study

Matichenkov, V. ; Bocharnikova, E. ; Pahnenko, E. ; Khomiakov, D. ; Matichenkov, I. ; Qiang, Zhan ; Xiao, Wei

Mine Water and the Environment, 2016, Vol.35(3), pp.302-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-015-0353-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...