skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hydrochemie und Kontamination durch Spurenelemente in Tailings von Porphykupfererz: Eine Fallstudie von der Grube Sarcheshme im Südost-Iran ; Hidroquímica y Contaminación de Elementos Traza en las Colas de Minas de Cu Porfirítico; Un Caso de Estudio en la Mina Sarcheshmeh, SE Irán ; 斑岩铜矿尾矿中微量元素的水文地球化学和污染特性:以伊朗东南Sarcheshmeh铜矿为例
Hydrogeochemistry and Contamination of Trace Elements in Cu-Porphyry Mine Tailings: A Case Study from the Sarcheshmeh Mine, SE Iran

Khorasanipour, Mehdi ; Eslami, Afsar

Mine Water and the Environment, 2014, Vol.33(4), pp.335-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-014-0272-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...