skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gefährdungsabschätzung und Einordnung von Metallen durch die Anwendung von FDAHP und TOPSIS ; Relevamiento del Riesgo y Clasificación de Metales Usando FDAHP y TOPSIS ; 利用FDAHP和TOPSIS方法的金属污染风险评估与排序
Risk Assessment and Ranking of Metals Using FDAHP and TOPSIS

Hayaty, M. ; Tavakoli Mohammadi, M. ; Rezaei, A. ; Shayestehfar, M.

Mine Water and the Environment, 2014, Vol.33(2), pp.157-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-014-0263-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...