skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Einfluss von Klärschlamm auf die Grundwasserqualität unter einem sanierten Tailings-Becken ; Impacto de Lodo de Aguas Superficiales sobre la Calidad de Aguas Subterráneas de un Dique de Colas Previamente Remediado ; 污水污泥对已修复尾矿库的地下水水质影响
Impact of Sewage Sludge on Groundwater Quality at a Formerly Remediated Tailings Impoundment

Nason, Peter ; Alakangas, Lena ; Öhlander, Björn

Mine Water and the Environment, 2014, Vol.33(1), pp.66-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-013-0244-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...