skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Is higher nursing home quality more costly?

Giorgio, L. ; Filippini, M. ; Masiero, G.

The European Journal of Health Economics, 2016, Vol.17(8), pp.1011-1026 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-7598 ; E-ISSN: 1618-7601 ; DOI: 10.1007/s10198-015-0743-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...