skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prévision des débits de venues d’eau dans les tunnels mécanisés, au cours du creusement au tunnelier, à l’aide de simulations numériques ; Predicción mediante simulación numérica del flujo de agua a túneles mecanizados durante el avance de la máquina perforadora de túneles ; 利用数值模拟预测隧道掘进机开挖期间隧道的涌水 ; پیش‌بینی آب ورودی به تونل‌های مکانیزه به ازای پیشروی حفاری دستگاه TBM به روش شبیه‌سازی عددی
Prediction of water inflow to mechanized tunnels during tunnel-boring-machine advance using numerical simulation

Golian, Mohsen ; Teshnizi, Ebrahim ; Nakhaei, Mohammad

Hydrogeology Journal, 2018, Vol.26(8), pp.2827-2851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: 10.1007/s10040-018-1835-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...