skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Applications of ontologies in requirements engineering: a systematic review of the literature

Dermeval, Diego ; Vilela, Jéssyka ; Bittencourt, Ig ; Castro, Jaelson ; Isotani, Seiji ; Brito, Patrick ; Silva, Alan

Requirements Engineering, 2016, Vol.21(4), pp.405-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-015-0222-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...