skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

EPR Analysis of Imidazole Binding to Methanosarcina acetivorans Protoglobin

Van Doorslaer, Sabine ; van den Bosch, Martje ; Tilleman, Lesley ; Dewilde, Sylvia

Applied Magnetic Resonance, 2015, Vol.46(4), pp.421-433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0937-9347 ; E-ISSN: 1613-7507 ; DOI: 10.1007/s00723-014-0638-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...