skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Density functional theory study of phase stability, vibrational and electronic properties of $Mo_3Al_2C$

Reith, D. ; Blaas-Schenner, C. ; Podloucky, R.

Arxiv ID: 1208.1391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...