skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modeling, with a unified level-set representation, of the expansion of a hollow in the ground under different physical phenomena

Cottereau, Régis ; Díez, Pedro ; Huerta, Antonio

Computational Mechanics, 2010, Vol.46(2), pp.315-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-7675 ; E-ISSN: 1432-0924 ; DOI: 10.1007/s00466-009-0443-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...