skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

First-principles modeling of temperature and concentration dependent solubility in the phase separating Fe\(_x\)Cu\(_{1-x}\) alloy system

Reith, D ; Stöhr, M ; Podloucky, R ; Kerscher, T ; Müller, S; Müller, S (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 16, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevB.86.020201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...