skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

P – V – T equation of state of CaAl 4 Si 2 O 11 CAS phase

Gréaux, Steeve ; Nishiyama, Norimasa ; Kono, Yoshio ; Irifune, Tetsuo ; Gautron, Laurent

Physics and Chemistry of Minerals, 2011, Vol.38(8), pp.581-590 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0342-1791 ; E-ISSN: 1432-2021 ; DOI: 10.1007/s00269-011-0430-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...