skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparing biochemical changes and energetic costs in gastropods with different developmental modes: Crepipatella dilatata and C. fecunda

Chaparro, O. ; Lincoqueo, L. ; Schmidt, A. ; Veliz, D. ; Pechenik, J.

Marine Biology, 2012, Vol.159(1), pp.45-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-3162 ; E-ISSN: 1432-1793 ; DOI: 10.1007/s00227-011-1788-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...