skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Differential effects of labyrinthine dysfunction on distance and direction during blindfolded walking of a triangular path

Glasauer, S. ; Amorim, M. ; Viaud-Delmon, I. ; Berthoz, A.

Experimental Brain Research, 2002, Vol.145(4), pp.489-497 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: 10.1007/s00221-002-1146-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...