skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The binding characters study of lead removal by Lactobacillus plantarum CCFM8661

Yin, Ruijie ; Zhai, Qixiao ; Yu, Leilei ; Xiao, Yue ; Wang, Gang ; Yu, Ruipeng ; Tian, Fengwei ; Chen, Wei

European Food Research and Technology, 2016, Vol.242(10), pp.1621-1629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1438-2377 ; E-ISSN: 1438-2385 ; DOI: 10.1007/s00217-016-2661-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...