skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Synchrotron scanning reveals amphibious ecomorphology in a new clade of bird-like dinosaurs

Cau, Andrea ; Beyrand, Vincent ; Voeten, Dennis F. A. E. ; Fernandez, Vincent ; Tafforeau, Paul ; Stein, Koen ; Barsbold, Rinchen ; Tsogtbaatar, Khishigjav ; Currie, Philip J. ; Godefroit, Pascal

Nature, Dec 21, 2017, Vol.552(7685), p.395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; DOI: 10.1038/nature24679

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...