skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Molecular mechanisms of group I metabotropic glutamate receptor mediated LTP and LTD in basolateral amygdala in vitro

Chen, A. ; Hu, W. ; Jiang, X. ; Potegal, M. ; Li, H.

Psychopharmacology, 2017, Vol.234(4), pp.681-694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3158 ; E-ISSN: 1432-2072 ; DOI: 10.1007/s00213-016-4503-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...