skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Accounting for family background when designing optimal income taxes: a microeconometric simulation analysis

Aaberge, Rolf ; Colombino, Ugo

Journal of Population Economics, 2012, Vol.25(2), pp.741-761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-1433 ; E-ISSN: 1432-1475 ; DOI: 10.1007/s00148-010-0331-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...