skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dega-Osteotomie mit hoher Inzision zur Therapie der Hüftdysplasie bei Kindern unter 6 Jahren
The high osteotomy cut of Dega procedure for developmental dysplasia of the hip in children under 6 years of age

Ming-Hua, D. ; Rui-Jiang, X. ; Wen-Chao, L.

Der Orthopäde, 2016, Vol.45(12), pp.1050-1057 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0085-4530 ; E-ISSN: 1433-0431 ; DOI: 10.1007/s00132-016-3283-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...