skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MRT des Kniegelenks unter besonderer Berücksichtigung der Patellaluxation
The role of MRI in dislocations of the patella and other knee pathologies

Mauch, F. ; Ammann, B. ; Kraus, M.

Der Unfallchirurg, 2014, Vol.117(3), pp.211-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0177-5537 ; E-ISSN: 1433-044X ; DOI: 10.1007/s00113-013-2401-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...