skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Magnetresonanztomographie
Magnetic resonance imaging

Gebhard, F. ; Kraus, M.

Der Unfallchirurg, 2014, Vol.117(3), pp.188-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0177-5537 ; E-ISSN: 1433-044X ; DOI: 10.1007/s00113-013-2396-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...