skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Particle fracture and plastic deformation in vanadium pentoxide powders induced by high energy vibrational ball-mill

Chatterjee, Partha ; Sen Gupta, S. ; Sen, Suchitra

Bulletin of Materials Science, 2001, Vol.24(2), pp.173-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-4707 ; E-ISSN: 0973-7669 ; DOI: 10.1007/BF02710097

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...