skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A study of nanocrystalline iron and aluminium metals and Fe 3 Al intermetallic by mechanical alloying

Bonetti, E. ; Scipione, G. ; Valdrè, G. ; Enzo, S. ; Frattini, R. ; Macrì, P.

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(9), pp.2220-2226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01184564

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...