skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

X-ray diffraction study of amorphous Al 77.5 Mn 22.5 and Al 56 Si 30 Mn 14 alloys

Matsubara, E. ; Harada, K. ; Waseda, Y. ; Chen, H. ; Inoue, A. ; Masumoto, T.

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(2), pp.753-756 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01174716

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...