skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Morphology and mechanical properties of melt-spun and conventionally cast aluminium, AlMg and AlSi alloys before and after hot extrusion

Rooyen, M. ; Colijn, P. ; Keijser, Th. ; Mittemeijer, E.

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(7), pp.2373-2384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01114281

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...