skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Electrochemical behaviour of iron--chrome alloys in relation to pitting corrosion.(Author abstract)

Abd El Wahab, F. M. ; Khedr, M. G. A. ; Shayeb, H. A.

Journal of Materials Science, Dec, 1982, Vol.17(12), p.3401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...