skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On the construction of bridges between research and practice: The case of consumer cooperatives

Blomqvist, Kai

Journal of Consumer Policy, 1986, Vol.9(4), pp.469-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-7034 ; E-ISSN: 1573-0700 ; DOI: 10.1007/BF00380578

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...