skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of interlayer metals on the strength of alumina ceramic and 1Cr18Ni9Ti stainless steel bonding

Hao, Hongqi ; Wang, Yonglan ; Jin, Zhihao ; Wang, Xiaotian

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(16), pp.4107-4111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00360716

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...