skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Production of flaky amorphous powders in Fe-Zr-B system by a supercooled liquid quenching method, and their magnetic properties

Oguchi, M. ; Harakawa, Y. ; Inoue, A. ; Masumoto, T. ; Suzuki, K.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(7), pp.1825-1832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00351302

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...