skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Variational and Finite Element Methods: A Symbolic Computation Approach

Beltzer, Abraham

ISBN: 978-3-642-83916-0 ; E-ISBN: 978-3-642-83914-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-83914-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...