skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Grids, P2P and Services Computing

Desprez, Frédéric ; Getov, Vladimir ; Priol, Thierry ; Yahyapour, Ramin

ISBN: 978-1-4419-6793-0 ; E-ISBN: 978-1-4419-6794-7 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6794-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...