skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Graphical user interfaces of the dark energy survey

Eiting, Jacob ; Elliott, Ann ; Honscheid, Klaus ; Annis, Jim ; Buckley-Geer, Elizabeth J ; Wester, William ; Haney, Michael ; Hanlon, William ; Karliner, Inga ; Thaler, Jon ; Meyer, Mark ; Bonati, Marco ; Schumacher, German ; Kuehn, Kyler W ; Kuhlmann, Stephen E ; Schalk, Terry ; Marshall, Stuart ; Roodman, Aaron J

Proceedings of SPIE, 19 July 2010, Vol.7740(1), pp.774012-7740110

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.856726

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...