skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Support of surgical process modeling by using adaptable software user interfaces

Neumuth, T ; Kaschek, B ; Czygan, M ; Goldstein, D ; Strau, G ; Meixensberger, J ; Burgert, O

Proceedings of SPIE, 10 March 2010, Vol.7628(1), pp.76280C-76280C-8

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.844094

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...