skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interaction devices for hands-on desktop design

Ju, Wendy ; Madsen, Sally ; Fiene, Jonathan ; Bolas, Mark T ; Mcdowall, Ian E ; Faste, Rolf

Proceedings of SPIE, 29 May 2003, Vol.5006(1), pp.585-595

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.501543

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...